طرحی نو دراندازیم

طرحی نو دراندازیم
45,000 تومان

آنچه مدیران درباره کار فرهنگی در حوزه حجاب باید بدانند...

  * بررسی علل بدحجابی بر اساس باور
و گرایش افراد و راهکارهای ناظر بر آن

  * فوت و فن پاسخگویی به پرتکرارترین
شبهات و چالش‌ها در حوزه حجاب

  * آشنایی با ایده‌های فرهنگی موفق
در حوزه ترویج حجاب

ویژه
مدیران دغدغه‌مندی که به دنبال کاری نو و متفاوت در حوزه حجاب هستند.

 - سه جلسه
آموزشی

 - تاریخ
برگزاری
:15، 17 و 19 آذر

اطلاعات
بیشتر: 02632777066 و 09358835691