تگ:
  تعداد دانشجوها : 10
 • ۰۹۱۹۵۵۱۴۷۹۳ کرم پور
 • فاطمه رحمتی
 • زهرا دائمی عطاران
 • زهرا روهینا
 • زهره حقیقی
 • مهدیه نیا
 • معصومه فروزنده
 • زهرا سادات علوی زاده قمصری
 • فریده قرنی
 • ساناز ولدخانی

ویژه جبهه فرهنگی استان البرز

 • نمونه سوالهای آزمون پایان دوره

  نمونه سوالات آزمون پایان دوره مقدماتی از کتب جواهرانه، بی پرده با حجاب، کتاب کار اصول مواجهه و مناظره
 • افتتاحیه

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  افتتاحیه
 • علل ترویج بی حجابی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  علل ترویج بی حجابی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم اموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی
 • اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر به اهداف)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر به اهداف)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فیلم آموزشی
 • اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر به مهارتهای رفتاری )

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب ( اصول ناظر بر مهارتهای رفتاری 1)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هفتم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هشتم فیلم آموزشی
 • اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر بر بکارگیری محتوا / بخش 1)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر بر بکارگیری محتوا / بخش 1)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی
 • اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر بر بکارگیری محتوا / بخش 2)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر بر بکارگیری محتوا / بخش2)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی
 • مدیریت غریزه جنسی(بررسی عفاف و حجاب از دیدگاه علوم روانشناسی، جامعه شناسی و فیزیولوژی)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  مدیریت غریزه جنسی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هفتم فیلم آموزشی
 • نقش عفاف و حجاب در حفظ کرامت زن

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  نقش عفاف و حجاب در حفظ کرامت زن

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فایل آموزشی
 • آشنایی با فنون تبلیغ عفاف و حجاب

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  آشنایی بافنون تبلیغ عفاف و ححاب

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی
 • نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  کارگاه نقش پهلوی در ترویح فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقی زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان
 • بررسی مدل های پوشش اسلامی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بررسی مدل های پوشش اسلامی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم های آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم های اموزشی
 • بررسی ویژگیهای یک فعالیت فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بررسی ویژگی های یک فعالیت فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم های آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هفتم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هشتم فیلم آموزشی
 • فرم نظرسنجی دوره

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فرم نظرسنجي دوره آموزش مُبلّغ عفاف و حجاب (طلايه‌داران عفاف)
 • آزمون پایان دوره 149 دوره مقدماتی طلایه داران عفاف

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  آزمون پایان دوره مقدماتی دوره 149

نظرات (12)

فاطمه یارمحمدی
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام و عرض ادب و احترام
دوره کاربردی و خیلی خوبی بود و کتابهای که تدریس شد خیلی از سوالات مارو جواب داد
من منتظر دوره‌های تکمیلی و تخصصی هم هستم
واین که حضوری بود خیلی بهتر بود انشاءالله دوره های بعدی هم حضوری باشد

فاطمه یارمحمدی
سیده فاطمه شریفی    فاطمه یارمحمدی
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
لطفا به اطلاعیه های ارسالی در کانال ایتا با نام "دو کوهه" توجه کنید تا از تاریخ برگزاری دوره ها با خبر شوید.ان شاءالله دوره تکمیلی در 26 آبان ماه به صورت یک نیم...

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
لطفا به اطلاعیه های ارسالی در کانال ایتا با نام "دو کوهه" توجه کنید تا از تاریخ برگزاری دوره ها با خبر شوید.ان شاءالله دوره تکمیلی در 26 آبان ماه به صورت یک نیم روز برگزار می شود.
با تشکر

ادامه مطلب
سیده فاطمه شریفی
سهیلا ضیا سیستانی
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وخداقوت برشما
دوره خوب و مفیدی بود منتظر دوره های تکمیلی و تخصصی هم هستم ،

سهیلا ضیا سیستانی
سیده فاطمه شریفی    سهیلا ضیا سیستانی
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
لطفا به اطلاعیه های ارسالی در کانال ایتا با نام "دو کوهه" توجه کنید تا از تاریخ برگزاری دوره ها با خبر شوید.ان شاءالله دوره تکمیلی در 26 آبان ماه به صورت یک نیم...

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
لطفا به اطلاعیه های ارسالی در کانال ایتا با نام "دو کوهه" توجه کنید تا از تاریخ برگزاری دوره ها با خبر شوید.ان شاءالله دوره تکمیلی در 26 آبان ماه به صورت یک نیم روز برگزار می شود.
با تشکر

ادامه مطلب
سیده فاطمه شریفی
ربابه عبدلی
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خدا قوت دوره خوب وعالی بود خدا خیرشان بده ان شاءالله خدا به ما هم توفیق بده بتوانیم برای کشور وهم وطنمان خدمتی کنیم

ربابه عبدلی
سیده فاطمه شریفی    ربابه عبدلی
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و احترام
از توجه شما سپاسگزاریم .ان شاء الله ادامه دهنده راه باشیم. شما می توانید این دوره ها را به دوستان و آشنایانتان معرفی کرده تا علاوه بر اجر معنوی در روشن شدن چراغ راه دیگران سهیم باشید.
موفق باشید

سیده فاطمه شریفی
حبیبه ضرغامی
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام. وقت به خیر
ممنون از برگزاری این دوره.و سوالی داشتم؟ چرا دوره هایی مشابه این قبلا اجرا نشدند و یا شاید شده ولی به گوش ما نرسیده بود!
به هر حال خدا قوت

حبیبه ضرغامی
سیده فاطمه شریفی    حبیبه ضرغامی
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
برگزاری این دوره ها از سال 1389 توسط "موسسه جهادی خیبر" به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاری بوده ....موسسه خیبر در راستای تولید محتوا و اطلاع رسانی و برگزاری...

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
برگزاری این دوره ها از سال 1389 توسط "موسسه جهادی خیبر" به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاری بوده ....موسسه خیبر در راستای تولید محتوا و اطلاع رسانی و برگزاری فعالیت داشته...شما هم میتوانید قدمی در این مسیر برداشته و این دوره ها را به دوستان و آشنایانتان معرفی کنید و به این وسیله علاوه بر اجر معنوی در روشن کردن چراغ راه دیگران سهیم باشید.
یا علی

ادامه مطلب
سیده فاطمه شریفی
اعظم تقی پور
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام دوره خوبی بود،امتیاز کارشما این بود که دوره رایگان برگزار شد وبرای همه آزاد بود،ونقدی که دارم چرا اینکار زودترازاین انجام نشده؟وهمینطور فعالیتها قبل ازاین معرفی نشده؟

اعظم تقی پور
سیده فاطمه شریفی    اعظم تقی پور
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
برگزاری این دوره ها از سال 1389 توسط "موسسه جهادی خیبر" به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاری بوده ....موسسه خیبر در راستای تولید محتوا و اطلاع رسانی و برگزاری...

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
برگزاری این دوره ها از سال 1389 توسط "موسسه جهادی خیبر" به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاری بوده ....موسسه خیبر در راستای تولید محتوا و اطلاع رسانی و برگزاری فعالیت داشته...شما هم میتوانید قدمی در این مسیر برداشته و این دوره ها را به دوستان و آشنایانتان معرفی کنید و به این وسیله علاوه بر اجر معنوی در روشن کردن چراغ راه دیگران سهیم باشید.
یا علی

ادامه مطلب
سیده فاطمه شریفی
زینب نعمتی
This comment was minimized by the moderator on the site

سللم و رحمت و برکت
در مجموع دوره بسیار خوبی بود.
انشاءالله مورد عنایت و توجه اماممان قرار بگیره و بتونیم ثابت قدم بایم در راه یاری دین خدا

زینب نعمتی
سیده فاطمه شریفی    زینب نعمتی
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
شما هم میتوانید قدمی در این مسیر برداشته و این دوره ها را به دوستان و آشنایانتان معرفی کنید و به این وسیله علاوه بر اجر معنوی در روشن کردن چراغ راه دیگران سهیم...

با سلام و احترام وقت بخیر
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله ادامه دهنده راه باشیم.
شما هم میتوانید قدمی در این مسیر برداشته و این دوره ها را به دوستان و آشنایانتان معرفی کنید و به این وسیله علاوه بر اجر معنوی در روشن کردن چراغ راه دیگران سهیم باشید.
یا علی

ادامه مطلب
سیده فاطمه شریفی
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
ارائه شده توسط مرکز رشد
پشتیبانی دوره های آموزشی: ۰۹۱۰۹۲۴۹۵۵۲ / کارگاه‌ها: 09358835691